post image

Ηλεκτρονικές φόρμες Υπουργείου Εργασίας για επιδόματα σχετικά με τον κορωνοϊό

English text is below the Greek text

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσουν όσοι επιθυμούν και που επηρεάστηκαν από τα μέτρα κατά του κορωνοϊού.

Στην ιστοσελίδα https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν:

 • Την ηλεκτρονική φόρμα για Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού από Πιθανούς Δικαιούχους
 • Την ηλεκτρονική φόρμα για το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης
 • Την ηλεκτρονική φόρμα για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης
 • Την ηλεκτρονική φόρμα για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων
 • Την ηλεκτρονική φόρμα για την Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών
 • Την ηλεκτρονική φόρμα για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

Συστήνετε όπως οι αιτούντες συμπληρώσουν πρώτα την ηλεκτρονική φόρμα για Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού.

 

Αναστολή καταβολής αυξημένων εισφορών για την δεύτερη φάση του ΓεΣΥ

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού και ειδικότερα της απόφασης για τη μη καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓεΣΥ για περίοδο τριών μηνών τα ποσοστά εισφορών στο ΓεΣΥ διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 Ποσοστά εισφορών 1/3/2020 -31/3/2020 1/4/2020 -30/6/2020 1/7/2020 και μετά
Μισθωτοί 2.65% 1.70% 2.65%
Εργοδότες 2.90% 1.85% 2.90%
Αυτοτελώς εργαζόμενοι 4.00% 2.55% 4.00%
Συνταξιούχοι 2.65% 1.70% 2.65%
Αξιωματούχοι 2.65% 1.70% 2.65%
Πρόσωπα υπεύθυνα για την καταβολή των αποδοχών σε αξιωματούχους 2.90% 1.85% 2.90%
Εισοδηματίες 2.65% 1.70% 2.65%
Πάγιο Ταμείο (Κράτος) 4.70% 1.65% 4.70%

Σε περίπτωση που επιχειρήσεις/εργοδότες έχουν προβεί στην εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, τότε για αυτές τις περιπτώσεις μόνον, η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών καθορίζεται η 1 Μαρτίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020.

Στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί μειωμένοι συντελεστές κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, τότε η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών καθορίζεται η 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου.

 

Ρυθμίσεις σε σχέση με το ΦΠΑ

Αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή για τρεις μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, 2020. Δεν θα επιβάλλεται επίσης πρόσθετος φόρος και τόκος για τις οικονομικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από τα μέτρα, νοουμένου ότι οι εταιρείες θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις εμπρόθεσμα. Τα οφειλόμενα ποσά θα μπορούν να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020.

Η πιο πάνω προσωρινή αναστολή δεν εφαρμόζεται για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με κώδικες οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν σε κατηγορίες επιχειρήσεων που επιβάλλετε να παραμείνουν σε λειτουργία όπως παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, προμηθευτές/εμπόριο νερού, υπεραγορές/φρουταρίες/περίπτερα, κρεαταγορές/ψαραγορές, φούρνοι και ζαχαροπλαστεία, πρατήρια καυσίμων, καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προγραμμάτων και περιφερειακών, βιβλιοπωλεία, καταστήματα παιγνιδιών, φαρμακεία, επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, διαδικτύου και δορυφορικών επικοινωνιών.

Τμήμα Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι ενόψει των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του κορωνοϊού η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ 4), και Αυτοεργοδοτούμενων με Λογαριασμούς (ΤΦ 1ΛΟΓ) για το Φορολογικό Έτος 2018, παρατείνεται από τις 31 Μαρτίου 2020 στην 1 Ιουνίου 2020.


 

Ministry of Labour electronic forms regarding coronavirus allowance

The Ministry of Labour, Welfare and Social Security has published on its website the online applications that need to be completed by those who have been affected by the anti-coronavirus measures.

Interested parties can find the following forms on https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/

 • The online form for Potential Beneficiaries to submit Bank Account Information
 • The online form for the Company’s Partial Suspension Plan
 • The online form for the Plan for the Complete Suspension of Business Operations
 • The online form for the Self-Employed Allowance
 • The online form for the Child Care Leave
 • The online benefit form for health-related reasons

We recommend that applicants first complete the online Bank Account Reporting Form.

 

Postponement of increased contributions for the second phase of GESY (GHS)

In the context of tackling the economic impact of the coronavirus and in particular, the decision not to pay the increased levy on GESY for a period of three months, the rates of contribution to GESY are as follows:

Contribution rates 1/3/2020 -31/3/2020 1/4/2020 -30/6/2020 1/7/2020 and after
employees 2.65% 1.70% 2.65%
employers 2.90% 1.85% 2.90%
Self-employed 4.00% 2.55% 4.00%
pensioners 2.65% 1.70% 2.65%
State officials 2.65% 1.70% 2.65%
Persons responsible for remuneration of officials 2.90% 1.85% 2.90%
Recipients of Other Income 2.65% 1.70% 2.65%
Fixed Fund (State) 4.70% 1.65% 4.70%

 If companies/employers have applied the reduced rates in March 2020, then for these cases only, the reduced rates apply from 1 March 2020 to 31 May 2020.

Where reduced rates have not been applied in the month of March 2020, the period of application of the reduced rates will be from 1 April to 30 June.

 

VAT arrangements

It was decided to postpone for three months the VAT payment for the tax periods ending February, March and April 2020. No additional tax and interest will be charged on the economic activities affected by the measures, provided that the companies submit their tax returns within the deadline. The amounts due can be payable in instalments by 10 November 2020.

The above temporary postponement does not apply to companies with economic activity codes belonging to the categories of business that are required to remain in operation such as: electricity producers, collection and distribution of water, supermarkets/bakeries/confectionaries/kiosks/fruit markets, meat and fish sellers, petrol stations, shops selling computers, software and peripherals, book stores, toy stores, pharmacies, telecommunications, internet and satellite communication services.

 

Tax Department

The Tax Department has announced that in view of the measures taken to address the coronavirus, the filing date of the Income Tax return (IR 4), and Self-Employed Accounts (IR 1) for the Tax Year 2018, is extended from 31 March 2020 to 1st of June of 2020.