ΤΕΕΔΙ-Εναρξη της εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του ΜΠΔ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα δείτε πιο κάτω σύνδεσμο Ανακοινώσεων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Κλάδου Εταιρειών) σε σχέση με έναρξη της εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από τις 14 Νοεμβρίου 2023. Η εφαρμογή διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις:

(α) Η πρώτη φάση καλύπτει την περίοδο 14/11/2023-31/12/2023 όπου καλούνται όλες οι εταιρείες και οι συνεταιρισμοί να ενημερώσουν/επανακαταχωρίσουν τους Πραγματικούς Δικαιούχους τους στην ‘Τελική Λύση’, ακόμα και εάν το έχουν ήδη πράξει στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης. Να σημειωθεί ότι, κατά την περίοδο αυτή δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση.

(β) Η δεύτερη φάση καλύπτει την περίοδο 1/1/2024-29/2/2024 όπου καλούνται όσες εταιρείες και οι συνεταιρισμοί δεν ενημέρωσαν/επανακαταχώρισαν τους Πραγματικούς Δικαιούχους τους στην ΄Τελική Λύση’ κατά την προηγούμενη φάση να το πράξουν. Σημειώνεται ότι σε αυτή την φάση θα επιβάλλονται χρηματικές επιβαρύνσεις.

(γ) Κατά την Τρίτη φάση που καλύπτει περίοδο 1/4/2024 και εντεύθεν τίθενται σε ισχύ οι πρόνοιες της Οδηγίας Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε.

Yφιστάμενη νομοθεσίαΣυχνές Ερωτήσεις

ΑΝΑΚ. ΤΕΕΔΙ – ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10/11/23


Announcement DRCIP-commencement of the implementation of the final solution of the electronic system of the Beneficial Ownership Register

With regards to the above issue, please see below a link of Announcements of the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property (Companies Secton) in relation to the commencement of the implementation of the final solution of the electronic system of the Beneficial Ownership Register as of November 14, 2023. The implementation is divided into three phases:

The first phase covers the period 14/11/2023-31/12/2023 where all companies and partnerships are required to inform/re-register their Beneficial Owners in the ‘Final Solution’, even if they have already done so in the interim solution system. Please note that no financial penalties will be imposed during this period.

The second phase covers the period 1/1/2024-29/2/2024 and requires those companies and partnerships that did not inform/re-register their Beneficial Owners in the “Final Solution” during the previous phase to do so. It is noted that at this stage financial charges will be imposed.

During the third phase, which covers a period of 1/4/2024 and thereafter, the provisions of Directive Κ.Δ.Π. 112/2021 as amended enter into force.

Existing legislation – Frequently Asked Questions

DRCIP ANNOUNCEMENT – COMPANIES SECTION 10/11/2023